Side 1 av 1

Årsmøte BMW CCN Østfold tirsdag 12. feb

InnleggSkrevet: 15 Jan 2019
Øivind F
Innkalling til årsmøte i BMW CCN Østfold
Styret kaller inn til årsmøte i BMW CCN Østfold, tirsdag 12. februar kl 18:30
Sted: Moss og Omegn Motorhistoriske Forening, Vogts gate 11
Forslag til behandling på DK-årsmøtet må være styret i hende innen 25. januar
Forslag sendes til: oivind@fladeby.net

Det ordinære årsmøtet for BMW CCN Østfold skal behandle sakene i følgende orden:

1. Godkjenne det fremmøtte årsmøtet i hht medlemslisten.
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Godkjenne sakslisten og forretningsorden.
4. Behandle årsberetning
5. Behandle regnskap og budsjett
6. Behandle ansvarsfritak for styret for økonomi og drift siste år.
7. behandle innkomne forslag av økonomisk karakter.
8. Vedtak av budsjett (justert for konsekvenser i punktene 6-7-8).2
9. Behandling av innkomne forslag av ikke-økonomisk karakter.
10. Beslutte tid for neste årsmøte.
11. Valg av medlemmer til styre og valgkomité.
12. Saker fra HK til behandling i generalforsamlingen.
13. Valg av delegat til generalforsamlingen i HK.

Regnskap, budsjett og årsberetning sendes ut (i revidert og signert stand) til medlemmene før årsmøte.

Mvh
Styret i BMW CCN Østfold